(c) Grup Salvat.
Home adf

administradors de finques densenvolupa deus àrees de serveis: Administració de patrimonis, i Administració de comunitats.

diners

Administració de patrimonis
Una resposta segura i eficaç en la protecció i gestió dels seus bens immobles. Coordinació en l'oferta i demanda, buscantla millor solució tant si és llogater com arrendatari, venedor o comprador.

Què fem? Gestionem el seu patrimoni immobiliari per tal d'obtenir la màxima rendibilitat, dins de la màxima seguretat, cercant sempre el millor perfil de llogater, o comprador. Vetllem per a que totes les seves propietats siguin al corrent de totes les seves obligacions davant les diferents entitats i administracions públiques corresponents. Assessorem per a adquisicions de qualsevol bé immoble.

Catàleg
.Formalització dels contractes d'arrendament
.Informes d'arrendaments
.Registre i constitució de fiances legals
.Obtenció de cedules d'habitabilitat
.Obtenció de butlletes de serveis i suministres
.Gestió de cobrament de rebuts .Expedició de certificacions
.Tramitació del impostos de IRPF
.Altes i variacions de l'IBI
.Consultes i gestions davant Organismes Oficials
.Tranmitació d'ajuds per rehabilitacions
.Estudis de Rentabilitat d'edificis
.Aplaçaments de pagaments
.Sol·licitud i seguiment de devolucions de impostos

Administració de comunitats
El departament d'administració de comunitats s'ocupa de centralitzar, tramitar i donar viabilitat a totess aquelles incidències i particularitats pròpies de cada comunitat de propietaris, ja siguin internes o externes de manera única i amb la corresponent tutela.

Què fem? Coordinar i dur a terme totes les accions de tipus burocràtic, administratiu i de conservació, pròpies de les comunitats de propietaris, fent d'agents receptius delegats de totes les qüestions que puguin sorgir tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, sent alhora, el nexe d'unió de totes les necessitats que formen part de la manera de ser i viure d'una comunitat.

Catàleg
.Constitució de comunitats
.Redacció d'estatuts
.Legalització llibre d'actes
.Obtenció de CIF
.Estat de comptes de l'edifici
.Control gestió de proveïdors
.Gestions i reclamació a morosos sota direcció de Lletrat
.Assistència a Jutjats
.Tramitació de l'impost de l'IVA
.Tramitació de l'impost de l'IRPF
.Expedició de Certificacions
.Sala especial de juntes