(c) Grup Salvat.
Home Noticies

REGLAMENT DE FACTURACIO

REGLAMENT DE FACTURACIO

 ______________________________________________________________________________________________________

Mitjançant Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre es regula el nou reglament de facturació, que entra en vigor aquest gener. Ens estableix unes novetats, entre elles:

S´han de justificar:

o   Les adquisicions de valors mobiliaris: document emès per fedatari públic, per entitat financera o per empresa de serveis d´ inversió que contingui les dades de l´ operació.

o   L´ adquisició d´ actius financers amb rendiment implícit, o amb rendiment explícit amb retenció en el moment de la seva transmissió, amortització o reemborsament.

o   Les despeses i deduccions per operacions realitzades per entitats de crèdit: document, extracte o nota de càrrec expedida per l´ entitat on constin les dades de la factura, excepte número i sèrie.

Obligació d´ expedir factura:

·         Quan l´ entrega de béns o la prestació de serveis es realitzi en el territori d´ aplicació de l´ impost, excepte quan el proveïdor o prestador no estigui dins d´ aquest territori; el subjecte passiu sigui el destinatari per a qui es realitzi l´ operació i la factura no sigui expedida per aquest, per tenir acord amb el subjecte passiu per expedir factures.

·         Quan el proveïdor o prestador estigui dins del territori d´ aplicació de l´ impost o tingui un establiment permanent, o en el seu defecte, el lloc de domicili o residencia habitual, a partir del qual s´ efectua l´ entrega de béns o la prestació de serveis, i conforme a les regles de localització es situï fora del territori en els supòsits:

o   Operació subjecte en un altre estat membre, el subjecte passiu sigui el destinatari o no expedeixi factura per no estar autoritzat pel subjecte passiu

o   Operació realitzada fora de la Unió Europea.

Excepcions a l´ obligació d´ expedir factura, en determinades prestacions de serveis financers i d´ assegurances.

En relació a les classes de factures:

·         Complerta o ordinària

·         Simplificada, que substitueix als tiquets. Es podran expedir quan l´ import no excedeixi de 400 euros (IVA inclòs), quan es tracti de factures rectificatives o quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros (IVA inclòs), pels supòsits en els que es podien expedir tiquets.

En quant als mitjans d´ expedició de factures, s´ estableix una igualtat entre la factura en paper i l’electrònica, sempre i quan es garanteixi a l´ obligat a la seva expedició l´ autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut des de la data d´ expedició i durant tot el període de conservació.

Pel que respecta al termini per l´ expedició de factures, s´ estableix un termini harmonitzat per l´ expedició a determinades entregues de béns i prestacions de serveis intracomunitaris.

·         Com a regla general, si el destinatari no és empresari o professional  han d´ expedir-se en el moment de realitzar-se l´operació que documenta i si el destinatari és empresari o professional que actua com a tal, han d´ expedir-se abans del dia 16 del mes següent al que s´ hagi produït la meritació de l´ IVA corresponent a l´ operació que documenta.

·         Entregues de béns de l´ article 75. U. 8è de la Llei IVA, han d´ expedir-se abans del dia 16 del mes següent al que s´ indiqui en l´ expedició o el transport dels béns amb destí a l´ adquirent.

·         Factures recapitulatives:

o   si el destinatari no és empresari o professional, han  d´ expedir-se com a màxim l´últim dia del mes natural en el que s´ hagin efectuat les operacions que es documenten

o   si el destinatari és empresari o professional que actua com a tal: han d´ expedir-se abans del dia 16 del mes següent a les operacions que documenten.

En relació a la conservació de factures, dues novetats:

·         en la delegació a un tercer de l´ obligació de conservació, si el mateix no està establert en la UE, únicament es pot fer si hi ha comunicació prèvia a AEAT.

·         Es determina la necessitat de que els documents, ja sigui en paper o en format electrònic, s´han de conservar per qualsevol mitjà que permeti garantir a l´ obligat a la seva conservació l´autenticitat del seu origen, integritat del seu contingut i llegibilitat.

En quant als terminis de pagament, recordem per aquest 2013, segons la normativa aplicable, el termini màxim de pagament és de 60 dies.

 

HORARI ESTABLIMENTS 2013

CALENDARI D’OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS EN DIUMENGE I FESTIUS PER ELS ANYS 2013-2014-2015.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

El Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, ja va determinar que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials podien romandre oberts durant l’any és de vuit.

 

Escoltat el Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya,  el qual va proposar elaborar una ordre en la que figuressin els calendaris anuals de festius amb obertura comercial autoritzada per als anys 2013, 2014 i 2015, per tal de facilitar més marge de planificació per a les empreses, tant des del punt de vista laboral com comercial.

 

S’ha publicat la Ordre EMO 377/2012, en la que es determina que els vuit dies festius per cadascun dels anys anomenats són:

 

Per a l’any 2013:

13 de gener,

7 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8, 15 i 22 de desembre.

Per a l’any 2014:

5 i 12 de gener,

6 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8 i 21 de desembre.

Per a l’any 2015:

4 i 11 de gener,

5 de juliol,

12 d’octubre,

1 de novembre,

6, 8 i 20 de desembre.


Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals esmentats per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l’article 1.1. Decret llei 4/2012. Sempre que presentin, abans de l’últim dia de febrer dels anys 2013, 2014 i 2015, una comunicació a la Direcció General de Comerç, en la qual detallin quins dies són els substituïts i per quins se substitueixen en cada anualitat.

 Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2013.

 

 

 

NOU PROCEDIMENT DE LIQUIDACIO DE IVA EN OBRES I CONSTRUCCIO

 

 NOU PROCEDIMENT DE LIQUIDACIO DE IVA EN OBRES I CONSTRUCCIO

                                                                                                                                                                                                          

El passat 30 d´ octubre de 2.012, s´ha publicat en el NPE la Llei 7/2012 de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d´ adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau fiscal.

D´ entre altres, una novetat a destacar és el nou procediment de liquidació de IVA en les execucions d´ obra que entra en vigor en data 31 d´ octubre de 2.012.

Ens estableix, modificant la Llei 37/1992 de IVA,  un nou supòsit d´ inversió de subjecte passiu que estableix que:

“f) cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos formalizados directamente entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas”.

Aquest nou procediment de liquidació de IVA en execucions d´ obra afecta a tot EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, ja sigui d´ obra privada com civil. En aquest sentit, la Llei 37/1992 de l Impost sobre el Valor Afegit, en el seu article 8, especifica que han d´ entendre´s com EXECUCIONS D´ OBRA:

“las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6 de esta ley (…)”.

Aquest article 6 ens determina què s´ entén per edificacions:

“a)  Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una actividad económicas.

b) Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o cargaderos.

c) Las plataformas para exploración y explotación  de hidrocarburos.

d) Los puertos, aeropuertos y mercados.

e) Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean accesorias de otras edificaciones.

f) Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación terrestres o fluviales, así como los puentes o viaductos y túneles relativos a las mismas.

g) Las instalaciones fijas de transporte por cable”.

Així mateix, ens parla també de la inclusió de la URBANITZACIÓ DE TERRENYS, com a supòsit d´ execució d´ obra, i per tant, s´ afegeix als anteriors conceptes d´ edificació.

A més, el nou supòsit afecta a promotors, contractistes i subcontractistes, sigui quin sigui el seu nivell en la cadena de la subcontractació.

Així, els sectors d´ activitat d´ obra pública, construcció d´ edificacions, rehabilitació, instal·lació i altres industrials que intervinguin en l´ execució de tot tipus d´ obra civil o privada hauran d´ aplicar aquest nou procediment de liquidació de IVA.

A partir de 31 d´ octubre de 2.012, en les factures d´ execució d´ obres es faran d´ acord:

·         Emissor de la factura: sense IVA. Farà constar en la factura els treballs sense IVA en virtut de l´ article 84.Uno.2ºf de la Llei 37/1992 de IVA segons modificació introduïda per la Llei 7/2012 de 29  d´ octubre de 2.012

·         Receptor de la factura: haurà d´ auto facturar-se l´ IVA, repercutint i soportant en la liquidació de IVA que correspongui, en relació als treballs que li han estat prèviament facturats per l´ emissor. Ha de registrar-se comptablement l´ auto factura segons l´ article 84.Uno.2ºf de la Llei 37/1992 de IVA pel que es produeix la inversió del subjecte passiu, derivada de la factura que correspongui a     l´ emissor, quedant anotada en el Llibre Registre de IVA.

 

 

PRESSUPOSTOS GRAL.S DEL ESTAT 2013

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L´ ESTAT 2013

_____________________________________________________________________________________________________

Es publica en el BOE el dia 28 de desembre de 2.012 la Llei de Pressupostos Generals de l´ Estat per l´ any 2.013. Les principals mesures fiscals que es recullen son:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

·         Coeficients d´ actualització del valor d´ adquisició. S ´ actualitza en un 1% a efectes de determinar el guany o pèrdua patrimonial que es posi de manifest en la transmissió d´ immobles no afectes a activitats econòmiques que s´ efectuïn durant l´ any 2013, amb l´ objecte d´ evitar les plusvàlues monetàries.

·         Compensació fiscal per percepció en 2012 de determinats rendiments de capital mobiliari amb un període de generació superior a 2 anys.

·         No es regula la compensació fiscal per deducció de vivenda habitual per contribuents que hagin adquirit la seva vivenda habitual amb anterioritat a 20 de gener de 2,006 amb finançament aliè.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

·         Coeficients de correcció monetària: s´ actualitzen els coeficients que recullen la depreciació monetària des de 1983 aplicables a la transmissió d´ elements patrimonials de l´ actiu fixe o d´ aquests elements que hagin estat classificats com actius no corrents mantinguts per la venda, que tinguin la naturalesa d´ immobles.

·         Pagaments fraccionats: es fixa el 18% per a la modalitat de pagament fraccionat calculat sobre la quota de l´ exercici anterior i en la modalitat en que el pagament es fa sobre la part de la base imposable del període per 3, 9 o 11 primers mesos de l´ any natural, en el resultat de multiplicar per cinc sèptims el tipus de gravamen.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Novetats afegides de caràcter tècnic.

·         Meritació de determinades operacions intracomunitàries: en les entregues de béns destinats a un altre estat membre contingudes en l´ article 25 de la Llei IVA s´ estableix una regla especial de meritació que es farà el dia 15 del mes següent a d´ inici d´ expedició o del transport de béns., a no ser que s´ hagi expedit factura amb anterioritat, on la meritació tindrà lloc en el moment d´ expedició de la factura.

·         Obligacions en matèria de facturació: 1 de gener de 2.013 entra en vigor el reglament de facturació, aprovat per RD 1619/2012 de 30 de novembre.

·         Exempció dels serveis prestats per unions i agrupacions d´ interès econòmic als seus membres: es suprimeix el requisit subjectiu de l´ exempció que han de ser entitats legalment reconegudes i el paràgraf que assenyalava quan considerava que els membres d´ una entitat exercien essencialment una activitat exempta o no subjecte a l´ impost.

·         Exempció de serveis de caràcter social d´ entitats polítiques, sindicals, col·legis professionals... es  suprimeix el requisit subjectiu de previ reconeixement de l´ exempció.

·         Entitats o establiments de caràcter social: es suprimeix el requisit de previ  reconeixement de la seva condició. Contempla la possibilitat de que les entitats que compleixin els requisits puguin sol·licitar de l´ Administració aquesta qualificació i que les exempcions s´ aplicaran amb independència de l´ obtenció de la qualificació.

·         Limitació de l´ exempció dels contractes d´ arrendament financer: es manté la no exempció de les entregues d´ edificacions efectuades en l´ exercici de l´ opció de compra inherent a una operació d´ arrendament financer (Leasing) immobiliari per empreses dedicades habitualment a realitzar aquest tipus d´ operacions, tenint una duració mínima d´ aquests contractes de 10 anys.

ALTRES TEMES

·         INTERÉS à es fixa al 4% l´ interès legal del diner pel 2013 i al 5% l´ interès de demora.

Es modifica el termini de pagament de presentació per l´ exercici 2.013 de la Declaració d´ operacions amb tercers (347), que s´ efectuarà durant el mes de febrer de cada any en relació amb les operacions realitzades durant l´ any natural anterior.

També cal comentar que a través del Decret Llei 7/2012 es modifica el límit exempt de l´ Impost sobre el Patrimoni, que passa a ser de 500.000 euros, i a més, s´ incrementen els tipus de gravamen.

 

MOD. OBLIGACIONS FORMALS

MODIFICACIONS EN OBLIGACIONS FORMALS

 

 

 


D´ acord estableix la nova normativa (RD 1615/2011 de 14 de novembre en relació al RD 1065/2007 de 27 de juliol), s´ introdueixen les novetats:

·         Modificacions en la declaració anual amb terceres persones (MODEL 347):

o    Es presentarà una sola declaració anual, però s´  informarà trimestralment de les operacions efectuades.

o    Les operacions que es declaren son les que superin l´ import de 3.005´06 euros.

o    S´ anotaran segons data de factura, així coincidirà amb el llibre registre de IVA.

o    Si  s´ ha de modificar l´ import de les operacions posteriorment, es consignarà l´ import modificat en el trimestre  natural en el que s´ hagin produït les modificacions.

o   S´ exonera de l´ obligació de declarar als que estiguin obligats a la presentació de declaració d´ operacions en llibres registre (model 340).

·         Modificacions en la declaració d´ operacions incloses en els llibres registre (MODEL 340):

o   Es posposa fins 2014 l´ entrada en vigor de la presentació del model 340 pels obligats tributaris no inscrits en el registre de devolució mensual de IVA que estiguin obligats a presentar per via telemàtica les declaracions de Societats o IVA.

o   Els obligats a presentar 340 queden exonerats de presentar 347, però hauran de declarar determinades operacions, establertes en l´ articulat de la llei.

o   Es manté l´ obligació de presentar model 340 per a cada període de liquidació de IVA.

·         Els obligats tributaris inclosos en el sistema de Direcció Electrònica Habilitada (DEH) podran determinar, segons s´ estableixi reglamentàriament, un màxim de 30 dies per any natural pels quals l´ Administració no podrà posar a la disposició del subjecte passiu de notificacions.

·         Si s´ ha posat a disposició la notificació en la DEH, no es descompten els dies inhàbils.

·         El retràs en la notificació no és imputable a l´ Administració.

·         Es podrà fer la notificació de forma tradicional si ho requereix la urgència del procediment.

OPERACIONS VINCULADES

OPERACIONS VINCULADES


 

El RD 897/2010 de 9 de juliol modifica el Reglament de l´ Impost sobre Societats en relació a les obligacions de documentació de les operacions vinculades, quedant excloses les obligacions per l´ exercici 2011 i 2012: Operacions que no excedeixin de 250.000 euros realitzades en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada; independentment del tipus d´ empresa i del caràcter intern o internacional de l´ operació.

Han de documentar-se sempre:

·         Operacions realitzades amb persones o entitats residents en paradís fiscal

·         Operacions realitzades per contribuents de IRPF en el desenvolupament d´ activitats econòmiques a les que resulti d´ aplicació el mètode d´ estimació objectiva amb determinades operacions vinculades.

·         Operacions de transmissió de negocis o valors representatius de la participació en fons propis no admesos a negociació en mercats regulats de valors.

·         Operacions de transmissió d´  immobles o actius intangibles.

En l´ Impost sobre Societats només existeix l´ obligació d´ informar d´ aquelles operacions vinculades en les que, existint obligació de documentació, el conjunt de les operacions per persona o entitat vinculada del mateix tipus, superi els 100.000 euros, sense incloure IVA.

 REFORMA LABORAL 2012

REFORMA LABORAL 2012

Ja publicat el text íntegre del Reial Decret – Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE d’11 de febrer), sent la entrada en vigor del mateix el 12 de febrer, és hora de realitzar un resum acurat de les novetats que aquest Reial Decret – Llei ofereix, amb l’objectiu de que puguin determinar quins són aquells elements que poden ser beneficiosos per a la seva empresa, podent utilitzar totes aquelles mesures que la legislació ens permet, podent competir amb garanties en un mercat en que el denominador comú és l’adaptació constant als canvis que la recessió econòmica ens marca, doncs la finalitat última d’aquesta norma és la flexibilitat del mercat laboral per tal d’adaptar-se a les necessitats reals de l’empresa.

Tot i que les mesures adoptades, sempre podrien ser més profundes i que la flexibilitat oferta té certs matisos, també hem de dir, que aquest Reial Decret estableix un nou marc en la regulació de les relacions laborals que fins avui coneixíem al nostre país.

Per tot això, dividirem el resum de la reforma del mercat laboral en 2 parts, per un costat, els incentius a la contractació i per l’altre, el nou marc normatiu de l’acomiadament.

1ª part: FOMENT A L’OCUPACIÓ 2012

BONIFICACIÓ A LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I A JORNADA COMPLERTA

IMPORT BONIFICACIÓ ANUAL

ANYS

Homes desocupats de 16 a 30 anys

1.000,00 €

1.100,00 €

1.200,00 €

1er.any

2on. any

3er. any

Dones desocupades de 16 a 30 anys en sectors en que aquest col·lectiu estigui menys representat

1.100,00 €

1.200,00 €

1.300,00 €

1er.any

2on. any

3er. any

Homes desocupats majors de 45 anys inscrits almenys 12 mesos dintre dels últims 18 mesos

1.300,00 €

3 anys

Dones desocupades majors de 45 anys inscrites almenys 12 mesos dintre dels últims 18 mesos en sectors en que aquest col·lectiu estigui menys representat

1.500,00 €

3 anys

Contractes per la formació i aprenentatge de desocupats inscrits amb anterioritat al 1 de gener de 2012

100%

3 anys

CONVERSIÓ DE TREBALL TEMPORAL A FIXE

Formació i aprenentatge (qualsevol que sigui la data de celebració)

Homes

Dones

Pràctiques, relleu i substitució de indefinits – substitució per anticipació de l’edat de jubilació - (qualsevol que sigui la data de celebració)

Homes

Dones

1.500,00 €

1.800,00 €

500,00 €

700,00 €

3 anys

3 anys

3 anys

3 anys

DEDUCCIONS FISCALS CONTRACTACIÓ INDEFINIDA – Contracte de treball per temps indefinit de recolzament als emprenedors -

Primer contracte amb un menor de 30 anys, beneficiari de prestacions, que les hagi percebut durant un període mínim de 3 mesos

3.000,00 €

Per una sola vegada

Beneficiaris de una prestació contributiva de desocupació, major de 30 anys, que les hagi percebut durant un període mínim de 3 mesos

50%

12 mesos

Per tal d’accedir a aquestes bonificacions, la normativa ens marca els requisits, alhora que les incompatibilitats amb les mateixes, així doncs dir que:

REQUISITS E INCOMPATIBILITATS

· Les empreses estaran al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, tant en el moment de la bonificació com a la data de percepció de les mateixes.

· No podran gaudir dels avantatges d’aquesta normativa, aquelles empreses que durant els 6 mesos anteriors a la contractació, hagin realitzat acomiadaments objectius declarats improcedents o acomiadaments col·lectius a partir del 12 de febrer de 2012.

· Obligació de mantenir el treballador durant 3 anys, en cas d’incompliment, reintegrament dels incentius descomptats. Només seran baixes justificades, l’acomiadament procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat.

· Empreses de menys de 50 treballadors.

· No es podran celebrar amb familiars fins al 2on. grau de consanguinitat o afinitat.

· Treballadors contractats en la mateixa empresa o grups d’empreses amb contracte indefinit en els últims 24 mesos o contracte temporal en els últims 6 mesos.

2ona. part: EL NOU MARC NORMATIU DE L’ACOMIADAMENT I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

El nou text pretén facilitar la sortida dels treballadors, per tal de que l’empresari perdi la por a la entrada / contractació de nous treballadors.

Per tal d’aconseguir aquest efecte entre l’empresariat, la norma disposa 3 grans eixos de d’actuació:

1. Abaratiment de l’acomiadament

2. Estímul al emprenedor / PYMES preservant el talent i la formació dels treballadors (1ª part ja detallada)

3. Modificació integral de la negociació col·lectiva, sent més accessible a l’empresa

Acomiadaments improcedents

S’elimina la indemnització de 45 dies de salari per any de servei amb el topall de 42 mensualitats. Aquesta passa a ser, amb caràcter general, de 33 dies per any amb un topall de 24 mensualitats.

La nova quantia indemnitzatòria s’aplicarà als contractes de treball que es concertin a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret. Per a la resta de contractes, en cas d’acomiadament es calcularà mitjançant un doble còmput, és a dir, el temps anterior a la reforma, en base a 45 dies any i el temps posterior a 33 dies any, conservant el topall de 42 mensualitats.

S’anul·len els salaris de tramitació en els acomiadaments improcedents:

a) Només s’abonaran quan l’empresa opti per la readmissió, excepte en el cas de que l’acomiadament sigui d’un representant legal o sindical

b) També s’abonaran en el cas d’acomiadaments nuls (degut a la obligatorietat de la readmissió en aquests casos)

c) Com a conseqüència de la inexistència dels salaris de tramitació, desapareix la figura dels acomiadaments “express” (aquells en que l’empresa reconeixia la improcedència de l’acomiadament i dipositava la indemnització en el compte del Jutjat de lo Social per evitar els salaris de tràmit)

Acomiadaments objectius (art. 52 c) ET – amortització de lloc de treball)

La seva regulació es manté en els seus propis termes, sense variació en quan a nombre màxim permès, així com les seves causes (econòmiques, productives, tècniques u organitzatives).

Tot i això, l’article 51 del mateix Estatut dels Treballadors, al referir-se a la “disminució persistent del seu nivell de ingressos o vendes”, determina que “en tot cas s’entendrà que la disminució és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius”.

Acomiadaments objectius per faltes d’assistència al treball encara justificades (art. 52 d) ET)

Es refereix a causes justificades, amb les excepcions que s’indiquen (les mateixes que abans), quan arribin al 20% de les jornades hàbils en 2 mesos consecutius o el 25% en 4 mesos discontinus dintre de 12. Per tant, s’elimina l’exigència de que l’absentisme global de la plantilla sigui, almenys, del 5%.

Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) d’extinció de contractes de treball

a) Les causes i el nombre de treballadors afectes no tenen variació

b) La modificació substancial és que ja NO és l’autoritat laboral administrativa qui ha d’autoritzar l’Expedient. Només serà competent en els casos en que es tramiti per causes de força major.

c) S’estableix un nou procediment per a la seva tramitació, encara que la norma ens marca que en el termini d’un mes es promulgarà un Reglament que establirà, concreta i específicament, el procediment a seguir en aquesta matèria.

d) La competència per l’examen i control d’aquests acomiadaments passa a ser dels Jutjats de lo Social establint un nou procediment a tal efecte.

Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) d’extinció de suspensió de contractes o reducció de la jornada laboral

El requisit d’autorització administrativa prèvia també desapareix en aquests expedients, alhora que també es marca un procediment pràcticament idèntic al de l’Expedient d’extinció.

Modificacions substancials de les condicions de treball

1. La nova normativa permet a les empreses modificar qualsevol condició de treball, encara que aquestes condicions provinguin de convenis o pactes col·lectius.

2. S’afegeix com a novetat específica respecte a la remuneració, la menció a la “quantia salarial” d’aquesta. És a dir, possibilita per primera vegada reduir els salaris als treballadors quan concorrin, causes econòmiques, productives, tècniques u organitzatives.

3. Per a procedir a tals modificacions s’han simplificat i flexibilitzat les formalitats del article 41 del ET:

a. Reducció a 15 dies – abans 30 – dels preavís per a modificar les condicions individuals

b. Manteniment d’un període de consultes de 15 dies per a modificacions col·lectives però reduint-lo a 7 dies – abans 30 – en el cas de que no s’arribi a acord durant el mateix

Mesures de flexibilitat interna

· Mobilitat funcional amb adscripció a un determinat grup professional per a realitzar les funcions corresponents a les diverses categories professionals que la conformen.

· Possibilitat, a falta de norma o acord, de que l’empresa distribueixi de manera irregular el 5% de la jornada al llarg de l’any, segons èpoques de major o menor treball.

· Normativa més flexible que permet la mobilitat geogràfica en els trasllats de centre de treball a altres localitats.

Degut a la complexitat d’aquesta matèria i a la comprensió de l’abast d’aquest nova normativa, des de Grup Salvat Consultors estem programant una conferència (setmana del 20 al 24 de febrer), per tal d’aclarir e intentar explicar de forma més detallada i directa tots aquells temes rellevants de la reforma, a més de abordar el tema de la negociació col·lectiva, que per la seva densitat, hem preferit comentar-ho el dia de la ponència, de totes maneres, en cas de no poder assistir i voler informació d’aquesta matèria, no dubtin en demanar-ho, els hi passarem informació detallada al respecte.

NOVETATS NEO

NOVETATS NEO

El passat dia 02/02/2012 va ser publicat en el BOE el model d´ apoderament a terceres persones per rebre Notificacions Electròniques. Adjuntem a la present model oficial d´ apoderament per rebre notificacions electròniques que emet l´ Administració d´ Hisenda a les societats.

Si vostè ha rebut la notificació d´ hisenda per la que se’l dóna d´ alta en aquest Registre de Notificacions Electròniques (NEO), pot apoderar-nos a rebre aquestes notificacions, mitjançant el model adjunt. Per tramitar aquest procediment és obligatori personar-se davant l´ Administració i presentar l´ autorització, conjuntament amb la resta de documentació necessària per donar-se d´ alta en el Registre.

En el supòsit de que ja tinguin la signatura electrònica, i ha han habilitat el seu compte de notificacions, igualment poder efectuar aquest apoderament.

 

REGIM ESPECIAL AUTÒNOMS

NOVES COTIT. AUTONOMS

En data 31 de desembre de 2011, ha estat publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, equivalent als Pressupostos Generals de l’Estat.

En els mateixos, es determinen les noves bases de cotització, tant per al Règim General, com per al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETAS), és en aquest últim, on s’observen modificacions que poden ser del seu interès:

RÈGIM D’AUTÒNOMS. BASES DE COTITZACIÓ

1. Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2012 siguin menors de 47 anys d’edat podran elegir la base que estigui compresa entre els límits que representen les bases mínima i màxima.

2. Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2012 tinguin fets els 47 anys, si la base de cotització en el mes de desembre 2011 era igual o superior a 1.682,70 euros mensuals, podran escollir també una base que estigui compresa entre els topalls mínim i màxim.

3. Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2012 tinguin fets els 47 anys, si la seva base de cotització en el mes de desembre de 2011 era inferior a la de 1.682,70 euros mensuals, no podran elegir una base superior a 1.870,50 euros, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2012, produint efectes a partir de l’1de juliol de 2012.

4. Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2012 tinguin fets els 48 anys o més, la seva base de cotització estarà compresa entre 916,50 i 1.870,50 euros.

5. El cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència del decés d’aquest, s’hagi hagut de posar al front del mateix i donar-se d’alta en aquest Règim Especial amb 45 o més anys d’edat, l’elecció de les bases estarà compresa entre les quanties de 850,20 i 1.870,50 euros mensuals.

6. Els treballadors autònoms que amb anterioritat a fer els 50 anys, haguessin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social cinc o més anys, tindran les següents quanties:

a) Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.682,70 euros mensuals, haurà de cotitzar per una base compresa entre 850,20 i 1.870,50 euros mensuals.

b) Si la última base de cotització hagués estat superior a 1.682,70 euros, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre los 850,20 euros mensuals i el import d’aquella base superior a 1.682,70 euros, augmentada en un 1%. Si aquesta base amb el esmentat augment no arriba als 1.870,50 euros mensuals, se podrà optar per aquesta base.

7. Els treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat, abans del 30 de juny de 2011, haguessin exercitat una opció per elegir una base de cotització superior a 1.682,70 euros, els hi serà d’aplicació el previst en el número 2.6, apartat B, d’aquesta circular.

 

 

NOU PROCEDIMENT DE LIQUIDACIO DE IVA EN OBRES I CONSTRUCCIO__________________________________________

 

El passat 30 d´ octubre de 2.012, s´ha publicat en el NPE la Llei 7/2012 de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d´ adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau fiscal.

D´ entre altres, una novetat a destacar és el nou procediment de liquidació de IVA en les execucions d´ obra que entra en vigor en data 31 d´ octubre de 2.012.

Ens estableix, modificant la Llei 37/1992 de IVA,  un nou supòsit d´ inversió de subjecte passiu que estableix que:

“f) cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos formalizados directamente entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas”.

Aquest nou procediment de liquidació de IVA en execucions d´ obra afecta a tot EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, ja sigui d´ obra privada com civil. En aquest sentit, la Llei 37/1992 de l Impost sobre el Valor Afegit, en el seu article 8, especifica que han d´ entendre´s com EXECUCIONS D´ OBRA:

“las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6 de esta ley (…)”.

Aquest article 6 ens determina què s´ entén per edificacions:

“a)  Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada como vivienda o para servir al desarrollo de una actividad económicas.

b) Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o cargaderos.

c) Las plataformas para exploración y explotación  de hidrocarburos.

d) Los puertos, aeropuertos y mercados.

e) Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean accesorias de otras edificaciones.

f) Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación terrestres o fluviales, así como los puentes o viaductos y túneles relativos a las mismas.

g) Las instalaciones fijas de transporte por cable”.

Així mateix, ens parla també de la inclusió de la URBANITZACIÓ DE TERRENYS, com a supòsit d´ execució d´ obra, i per tant, s´ afegeix als anteriors conceptes d´ edificació.

A més, el nou supòsit afecta a promotors, contractistes i subcontractistes, sigui quin sigui el seu nivell en la cadena de la subcontractació.

Així, els sectors d´ activitat d´ obra pública, construcció d´ edificacions, rehabilitació, instal·lació i altres industrials que intervinguin en l´ execució de tot tipus d´ obra civil o privada hauran d´ aplicar aquest nou procediment de liquidació de IVA.

A partir de 31 d´ octubre de 2.012, en les factures d´ execució d´ obres es faran d´ acord:

·         Emissor de la factura: sense IVA. Farà constar en la factura els treballs sense IVA en virtut de l´ article 84.Uno.2ºf de la Llei 37/1992 de IVA segons modificació introduïda per la Llei 7/2012 de 29  d´ octubre de 2.012

·         Receptor de la factura: haurà d´ auto facturar-se l´ IVA, repercutint i soportant en la liquidació de IVA que correspongui, en relació als treballs que li han estat prèviament facturats per l´ emissor. Ha de registrar-se comptablement l´ auto factura segons l´ article 84.Uno.2ºf de la Llei 37/1992 de IVA pel que es produeix la inversió del subjecte passiu, derivada de la factura que correspongui a     l´ emissor, quedant anotada en el Llibre Registre de IVA.